Als je interesse hebt om lid te worden van AV Pijnenburg kan je je aanmelden bij een trainerscoördinator en/of een van de trainers. Die zullen je verwijzen naar de best passende trainingsgroep. Leden van AV Pijnenburg kunnen trainen onder leiding van een deskundige trainer. Meestal wordt er 2 keer per week getraind in een vaste groep. In principe kan men onbeperkt trainen bij AV Pijnenburg gedurende de tijden dat er trainingen worden gegeven. Er kan 5 a 6 keer meegetraind worden om eerst te kijken of het sporten bij AV Pijnenburg bevalt.

Als de proefperiode voor jou positief wordt afgesloten kan je lid worden. Daartoe dient het inschrijfformulier ingevuld te worden. Deze formulieren zijn in de kantine en bij het postbakje bij de ingang verkrijgbaar. Het formulier kan hier ook als pdf gedownload worden.

Vul het formulier volledig in, onderteken het en lever het in (in het postbakje van de Ledenadministratie bij de ingang van de Pijnenburgt). Dit is de enige manier waarop men lid kan worden van de vereniging. Met het ondertekenen geeft men toestemming voor het innen van de contributie via automatische incasso. Ook geeft men toestemming voor het gebruik van persoonlijke gegevens zoals het omschreven staat in het stuk “bescherming persoonsgegevens” dat je hier kunt lezen.

Het lidmaatschap wordt na elke halfjaarperiode (1 januari t/m 30 juni en van 1 juli t/m 31 december) stilzwijgend verlengd met opnieuw een halfjaar. Na het aanmelden bij AV Pijnenburg meldt AV Pijnenburg het nieuwe lid ook aan bij de Atletiekunie. Daarna kan het nieuwe lid een digitale ledenpas van de Atletiekunie aanvragen (www.atletiekunie.nl via Volta), deze geeft recht op korting op evenementen en bij sommige sportzaken. Opzeggen van het lidmaatschap dient te gebeuren voor 31 november of  1 juli via e-mail of brief. Hierna wordt weer de halfjaarcontributie geïnd.

Aan de hand van de ingevulde gegevens wordt de categorie-indeling en daarmee de hoogte van de contributie bepaald. AV Pijnenburg volgt in 2023 onderstaande categorie-indeling van de Atletiekunie :

Contributie en Atletiek Unie lidmaatschap

Bij de wedstrijd categorieën Pupil, Junior, Senior en Master is de Atletiek Unie wedstrijdlicentie verplicht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Atletiekunie hanteert deze indeling over een periode van 1 november t/m 31 oktober. Pijnenburg doet dat vanaf 1 oktober voor de jeugdtrainingen. Voor Recreanten, Power Walk, Nordic Walk en Combi-lopen zijn geen leeftijdsbeperkingen. De contributies in de tabel gelden vanaf 1 januari 2023 tot 31 december 2023 bij AV Pijnenburg.

Met de Atletiekunie wedstrijdlicentie ben je gerechtigd om mee te mogen doen bij de wedstrijdgroepen bij diverse Atletiekunie wedstrijden. Als recreant zonder licentie kan je alleen meedoen met de prestatie (recreatieve) groepen. De wedstrijdlicentie is verplicht voor alle jeugdleden en de wedstrijdleden Senioren en Masters.

Met het invullen en ondertekenen van het inschrijvingsformulier wordt ook gelijk een automatische incasso afgegeven voor de incassering van de contributies. De contributie wordt normaal 2 keer per jaar geïnd in januari en juli. Bij de eerste contributiebetaling van nieuwe leden wordt de Atletiekunie contributie en 15 euro inschrijfgeld geïnd samen met een evenredig deel van de rest van de contributie van AV Pijnenburg. Evenredig met het aantal maanden lidmaatschap tot de eerste halfjaar contributie-inning. De contributie kan tussentijds geïnd worden.

Andere lidmaatschapsvormen

Gezinscontributie

Als op een adres meerdere personen, binnen een gezin, lid zijn van AV Pijnenburg, en de gezamenlijke contributies per kalenderjaar overschrijden een bepaald bedrag dan wordt een gezinscontributie ter hoogte van dit bedrag (in 2023 630 euro per jaar) gerekend. Men hoeft dit niet aan te melden, de ledenadministratie registreert dit zelf. In de praktijk komt het dus voor bij een gezin van 3 contributie plichtige personen (of meer) waarvan minstens 1 persoon Junior, Senior of Master is.

Niet Sportend Lid

Er bestaat ook nog de mogelijkheid om niet sportend lid te zijn. Dit is voornamelijk van belang voor personen die langer dan een half jaar niet in staat zijn om bij AV Pijnenburg te sporten door b.v. werk, zwangerschap e.d., en die toch nog lid willen blijven. Men blijft dan ook nog het clubblad “The Stretcher” ontvangen. De contributie is dan de helft van de normale recreanten contributie. Deze vorm van lidmaatschap kan goedkoper zijn dan afmelden en dan vervolgens weer aanmelden bij AV Pijnenburg, waarbij weer 15 euro inschrijfgeld dient te worden betaald. De status van “niet sportend lid” moet wel schriftelijk of via e-mail aangevraagd worden.

Studentenlidmaatschap

Deze vorm is bedoelt om leden die al lang lid zijn (minimaal 5 jaar) van AV Pijnenburg, die ook al jaren met competities hebben meegedaan, en die buiten de regio studeren aan HBO of Universiteit, te behouden voor AV Pijnenburg. Via deze vorm hoeft het jeugdlid geen contributie te betalen aan AV Pijnenburg, terwijl het lid deel kan nemen aan trainingen bij een andere vereniging. Daar dient dus wel contributie betaald te worden. Dit heeft als doel om dubbele contributie te voorkomen zodat het jeugdlid toch deel kan nemen als Pijnenburger bij Atletiekunie wedstrijden, en dus binding blijft houden met AV Pijnenburg. Deze status is te aan te vragen via de ledenadministratie. De studentenstatus blijft gelden gedurende de studie.

Gastleden

Personen die zonder trainer alleen zelfstandig op de baan willen trainen kunnen tijdens normale trainingstijden gastlid worden. Ze worden geen lid van de Atletiekunie onder de vlag van AV Pijnenburg. Er moeten dus wel trainers aanwezig zijn.

Aparte regelingen contributie

Er zijn personen die bij AV Pijnenburg willen gaan sporten doch het ontbreekt hen aan middelen om de contributie te voldoen. Voor de jeugd is er de Jeugdfonds Sport & Cultuur die meestal via de jeugdconsulent van de school is te bereiken. Voor ouderen is er een regeling mogelijk via vertrouwenspersoon en het bestuur waarbij contributie verlaging mogelijk is. Leden die voor langere tijd niet kunnen meetrainen is hun keus simpel. Of gewoon lid blijven of Niet Sportend Lid worden of opzeggen.

Vragen, opmerkingen of andere zaken voor de ledenadministratie kunt u via een e-mailbericht te sturen naar ledenadministratie@avpijnenburg.nl.

Juni 2023/EvtK