Reglement Lid van Verdienste

1. Doel
Benoeming tot Lid van Verdienste van AV Pijnenburg heeft als doel:
– 1. het tonen van waardering voor aan AV Pijnenburg bewezen diensten van het lid ;
– 2. het stimuleren van het lid tot voortzetting van zijn/haar activiteiten;|
– 3. aanmoediging voor nieuwe medewerkers.

2. Voordracht
1. Ieder lid van AV Pijnenburg kan een voorstel indienen tot voordracht voor benoeming van een AV Pijnenburg lid tot Lid van Verdienste, niet zijnde zichzelf;

2. Elk voorstel dient schriftelijk, gemotiveerd en zo volledig mogelijk te worden ingediend bij de drie vaste leden van de Adviescommissie.

3. Toetsing door Adviescommissie
De Adviescommissie toetst de voordracht aan de criteria en brengt gemotiveerd schriftelijk advies uit aan het Algemeen Bestuur; deze legt het voorstel voor aan de eerstkomende Algemene Ledenvergadering.

De Adviescommissie wordt samengesteld uit:
– 2 vaste leden die worden benoemd uit of namens het Algemeen Bestuur
– 1 lid dat uit de Algemene Ledenvergadering wordt benoemd
– 1 lid uit de commissie waarin betrokkene hoofdzakelijk actief is (geweest)

4. Toetsingscriteria
– 4.1 kandidaat moet lid zijn van AV Pijnenburg;
– 4.2 kandidaat moet zich langdurig en belangeloos voor AV Pijnenburg hebben ingezet;
– 4.3 onder langdurig wordt verstaan gedurende minstens 5 jaren;
– 4.4 in bijzondere gevallen, ter beoordeling van de Adviescommissie, kan van deze tijdsperiode worden afgeweken;
– 4.5 kandidaat moet zich steeds positief hebben opgesteld ten aanzien van AV Pijnenburg.

5. Toekenning
Het besluit tot toekenning wordt genomen door een meerderheid van stemmen van de eerste Algemene Ledenvergadering na de datum van voordracht, waarbij een voorbereidingstijd van één maand in acht moet worden genomen.

6. Uitreiking
Uitreiking is voorbehouden aan de voorzitter van AV Pijnenburg of diens plaatsvervanger. Behalve de onderscheiding (speld, medaille o.i.d.) wordt een oorkonde uitgereikt waarop de verdiensten staan beschreven.

Aldus vastgesteld te Soest, 24 april 2002

Reglement Ere-Lid

1. Doel
Benoeming tot Ere-lid van AV Pijnenburg heeft als doel grote waardering te laten blijken voor de bijzondere diensten die betrokkene AV Pijnenburg heeft bewezen.

2. Voordracht
1. Ieder lid van AV Pijnenburg kan een voorstel indienen tot voordracht voor benoeming van een AV Pijnenburg lid tot ere-lid, niet zijnde zichzelf;

2. Elk voorstel dient schriftelijk, gemotiveerd en zo volledig mogelijk te worden ingediend bij de drie vaste leden van de Adviescommissie.

3. Toetsing door Adviescommissie
De Adviescommissie toetst de voordracht aan de criteria en brengt gemotiveerd schriftelijk advies uit aan het Algemeen Bestuur; deze legt het voorstel voor aan de eerstkomende Algemene Ledenvergadering.

De adviescommissie wordt samengesteld uit:
– 2 vaste leden die worden benoemd uit of namens het Algemeen Bestuur
– 1 lid dat uit de Algemene Ledenvergadering wordt benoemd
– 1 lid uit de commissie waarin betrokkene hoofdzakelijk actief is (geweest)

Behalve toetsing voor benoeming tot ere-lid zal de adviescommissie tevens de mogelijkheden onderzoeken voor onderscheiding door de KNAU en de gemeente Soest, volgens de daarvoor bestaande procedures.

4. Toetsingscriteria
– 4.1 kandidaat moet lid zijn van AV Pijnenburg;
– 4.2 kandidaat moet minimaal 1 jaar Lid van Verdienste zijn;
– 4.3 kandidaat moet zich langdurig en belangeloos voor AV Pijnenburg hebben ingezet;
– 4.4 onder langdurig wordt verstaan gedurende een aaneengesloten reeks van minstens 15 jaren;
– 4.5 in bijzondere gevallen, ter beoordeling van de Adviescommissie, kan van deze tijdsperiode worden afgeweken;
– 4.6 kandidaat moet initiatieven hebben ontplooid die hebben geleid tot wijziging/vernieuwing van beleid;
– 4.7 verdiensten moeten aanzienlijk uitstijgen boven het ‘normale’;
– 4.8 kandidaat moet zich steeds positief hebben opgesteld ten aanzien van AV Pijnenburg.

5. Toekenning
Het besluit tot toekenning wordt genomen door een meerderheid van stemmen van de eerste Algemene Ledenvergadering na de datum van voordracht, waarbij een voorbereidingstijd van één maand in acht moet worden genomen.

6. Uitreiking
Uitreiking is voorbehouden aan de voorzitter van AV Pijnenburg of diens plaatsvervanger.  Behalve de onderscheiding (speld, medaille o.i.d.) wordt een oorkonde uitgereikt waarop de verdiensten staan beschreven. Het ere-lid wordt voor de rest van zijn/haar leven vrijgesteld van contributiebetaling, met ingang van het eerstvolgende kalenderjaar na benoeming.

Aldus vastgesteld te Soest, 24 april 2002