Ongewenst gedrag………………wat is het en hoe ga je er mee om?

Beleid
Het Bestuur van AV Pijnenburg is niet alleen verantwoordelijk voor het realiseren van de sportieve doelstellingen van de vereniging, maar ook voor de juiste sfeer binnen de vereniging. Een belangrijke strategische doelstelling van AV Pijnenburg is het aanbieden van verantwoorde, veilige en gezonde vrijetijdsbesteding voor meisjes, jongens, vrouwen en mannen van welke leeftijd, geaardheid en afkomst dan ook.Het begrip veiligheid is voor AV Pijnenburg belangrijk. Het gaat hierbij namelijk niet alleen om bijvoorbeeld het dragen van hesjes in het donker en om de bekendheid met de plaatsen van de brandblussers in het clubgebouw. Het gaat er ook om hoe je als leden met elkaar omgaat. Omgangsvormen en gedrag tijdens trainingen, in kleedkamers en douches, samenzijn na de trainingen enzovoort. Het gaat om het creëren van een goede clubsfeer waarin de leden zich thuis voelen.

Ongewenst gedrag
Overal gebeurt wel eens wat. We moeten niet kinderachtig zijn en niet te moeilijk doen. Maar het zal best wel voorkomen dat er in de (loop-)groepen verhalen, opmerkingen, seksueel of racistisch getinte grappen of taalgebruik rondgaan waar andere leden zich aan ergeren. Een stap verder gaat dat je wordt lastig gevallen door andere leden.
Als je bepaald gedrag als storend ervaart, kun je al spreken van ongewenst gedrag. Het gaat hier om uitspraken, maar ook om handtastelijkheden, kortom gedrag dat leden niet willen. Of er sprake is van ongewenst gedrag bepaalt ieder voor zich en niemand anders. Door ongewenst gedrag kan de clubsfeer verslechteren en kan een onaangename, intimiderende of vijandige sportomgeving worden gecreëerd.

Van ieder AVP-lid verwachten we een actieve bijdrage, niet alleen met betrekking tot het eigen gedrag, maar ook door een waakzame houding aan te nemen tegenover alle vormen van ongewenst gedrag.

Als dit zogenoemde ongewenste gedrag zich toch voordoet moeten we er goed mee om kunnen gaan. Daarom bestaat er binnen AV Pijnenburg al vanaf 1998 een Klachtenregeling Ongewenst Gedrag.

Deze regeling hebben we door nieuwe wetgeving, landelijke ontwikkelingen en door inmiddels binnen onze vereniging opgedane ervaringen aangepast aan de eisen van deze tijd.

Klachtenregeling
In de klachtenregeling zijn opgenomen:
1) een Vertrouwenspersoon
2) een Klachtencommissie
3) een klachtenprocedure
4) door het Bestuur te nemen maatregelen tegen leden die zich ‘ongewenst gedragen’

Om ongewenst gedrag te stoppen kun je een beroep doen op onze Vertrouwenspersoon Monique Smits. Zij is er voor om degene die last heeft van ongewenst gedrag op te vangen, te ondersteunen en te adviseren.

Alles wat de Vertrouwenspersoon doet, mag zij alleen doen na overleg met en met toestemming van de klaagster. Zij mag b.v. zonder toestemming van de klaagster niet laten weten met wie zij heeft gesproken. Anonimiteit is gewaarborgd. De Vertrouwenspersoon maakt buiten AV Pijnenburg een afspraak met jou.

De Vertrouwenspersoon zal je helpen te proberen om op informele manier tot een goede oplossing te komen. Ook kun je bij haar informeren naar de werkwijze van de klachtenregeling ongewenst gedrag.

Je kunt een formele klacht (schriftelijk) indienen bij onze Klachtencommissie, die de klacht namens het Dagelijks Bestuur behandelt.

Dat kan rechtstreeks bij de commissie, maar dat kan ook met behulp van de Vertrouwenspersoon.

Als je een klacht indient stelt de commissie een eerlijk en onpartijdig onderzoek in en worden jij en degene tegen wie jij de klacht indient door de commissie afzonderlijk gehoord.

Vervolgens brengt de commissie advies uit aan het Dagelijks Bestuur, waarbij de noodzakelijke privacy en zorgvuldigheid strikt in acht worden genomen.

In het advies kunnen maatregelen en sancties tegen de dader(s) opgenomen zijn.

Het Dagelijks Bestuur zal op grond van het advies uiteindelijk een besluit nemen. De sancties kunnen variëren van een mondelinge waarschuwing tot en met het beëindigen van het lidmaatschap.

In de klachtenprocedure treedt de Vertrouwenspersoon vrijwel altijd op als begeleider van de klaagster. De uit Gudula Stouthamer (vrouw) en Ad Smits (man) bestaande Klachtencommissie kan een deskundige van het bureau Bezemer & Kuiper als extern lid van de commissie inhuren.

Als je last hebt van ongewenst gedrag of hier vragen over hebt, adviseren wij je om contact op te nemen met de Vertrouwenspersoon om je vragen te beantwoorden en om het ongewenste gedrag te stoppen, want dat is in het belang van alle leden van AV Pijnenburg.

Tekst verkrijgbaar
Deze regeling is behandeld en goedgekeurd in de Algemene Ledenvergadering AV Pijnenburg gehouden op 1 maart 2007. De volledige teksten van de Klachtenregeling en de bijbehorende Toelichting zijn te lezen op de website van AV Pijnenburg. Ook kun je een exemplaar opvragen bij: Marianne Verwoert, 2e secretaris AVP, tel. 06-15616453.

Publicatie van dit bericht in het clubblad The Stretcher is een communicatiemethode om behalve onze (jeugd-)leden ook ouders en/of huisgenoten te bereiken.