Personen die lid willen worden van AV Pijnenburg dienen zich eerst te melden bij een trainerscoördinator en/of een van de trainers. Die zullen de kandidaat-leden verwijzen naar de juiste groep, tenminste als er geen ledenstop is ingesteld.

Leden van AV Pijnenburg kunnen trainen onder leiding van een deskundige trainer. Meestal wordt er 2 keer per week getraind in een vaste groep. In principe kan men onbeperkt trainen bij AV Pijnenburg gedurende de tijden dat er trainingen worden gegeven. Er kan 5 a 6 keer meegetraind worden om eerst te kijken of het sporten bij AV Pijnenburg bevalt.

Als de proefperiode positief wordt afgesloten kan men lid worden. Daartoe dient het inschrijvingsformulier ingevuld te worden. Deze formulieren zijn in de kantine verkrijgbaar. Het formulier kan hier ook als pdf gedownload worden.

Vul het formulier volledig in, onderteken het en lever het in in het postbakje van de Ledenadministratie in de kantine. Dit is de enige manier waarop men lid kan worden van de vereniging.

Het lidmaatschap wordt na elke halfjaarperiode (1 januari t/m 30 juni en van 1 juli t/m 31 december) stilzwijgend verlengt met opnieuw een halfjaar. Na het aanmelden bij AV Pijnenburg meldt de ledenadministratie het nieuwe lid ook aan bij de Atletiekunie. Na enige tijd ontvangt het nieuwe lid een ledenpas van de Atletiekunie, deze geeft recht op korting op evenementen en bij sommige sportzaken.

Aan de hand van de ingevulde gegevens wordt de categorie-indeling en daarmee de hoogte van de contributie bepaald.

AV Pijnenburg volgt onderstaande categorie-indeling van de Atletiekunie:

categoriegeboortejaarcontributieopmerking
Minipupillen2010 - 2011€ 152,-
Pupillen C2009€ 163,-*
Pupillen B2008€ 163,-*
Pupillen A2006 - 2007€ 163,-*
Junioren D2004 - 2005€ 184,-*
Junioren C2002 - 2003€ 184,-*
Junioren B2000 - 2001€ 189,-*
Junioren A1998 - 1999€ 189,-*
Senioren1983 - 1997€ 208,-*
Masters1982 en eerder€ 208,-*

Recreantn.v.t.€ 161,-
Power Walkn.v.t.€ 161,-
Nordic Walkn.v.t.€ 161,-
Run4Fun1997 - 2004€ 161,-

Gezinscontributien.v.t.€ 489,-
Studentlidmaatschapop aanvraag
Inschrijfgeld€ 15,-
* Contributie is inclusief de wedstrijdlicentie van de Atletiekunie.

Bepalend voor de categorie is het kalenderjaar waarin de leeftijd wordt bereikt, met uitzondering van de Masters. Voor de Masters (Veteranen) is de geboortedatum bepalend.

De Atletiekunie hanteert deze indeling over een periode van 1 november t/m 31 oktober. Pijnenburg doet dat vanaf 1 oktober voor de jeugdtrainingen. Voor Recreanten, Power Walking en Nordic Walking zijn geen leeftijdsbeperkingen.

Met de Atletiekunie wedstrijdlicentie is men gerechtigd om mee te mogen doen bij de wedstrijdgroepen bij diverse Atletiekunie wedstrijden. Als recreant zonder licentie kan men alleen meedoen met de prestatie (recreatieve) groepen. De wedstrijdlicentie is verplicht voor alle jeugdleden (behalve de minipupillen) en de wedstrijd leden Senioren en Masters.

Met het invullen en onderteken van het inschrijvingsformulier wordt ook gelijk een automatische incasso afgegeven voor de incassering van de contributies. Hoewel dit niet verplicht gesteld is, wordt het toch sterk aangeraden. Dit om het administratieve werk rond het handmatig innen van de contributies te beperken. Indien men geen automatische incasso afgeeft wordt de contributie met 5 euro per jaar extra incasseringskosten verhoogt. Die leden krijgen dan in het begin van het jaar een rekening voor het gehele jaar. Bij de mensen die de automatische incasso afgeven wordt de contributie normaal 2 keer per jaar geïnd in januari en juli. Bij de eerste contributiebetaling van nieuwe leden wordt de Atletiekunie contributie en 15 euro inschrijfgeld geïnd samen met een evenredig deel van de rest van de contributie van AV Pijnenburg. Evenredig met het aantal maanden lidmaatschap tot de eerste halfjaar contributie-inning.

Andere lidmaatschapsvormen
Familiecontributie
Als op een adres meerdere personen lid zijn van AV Pijnenburg, en de gezamenlijke contributies overschrijden een bepaald bedrag dan wordt een familiecontributie ter hoogte van dit bedrag (momenteel 453 euro per jaar) gerekend. Men hoeft dit niet aan te melden, de ledenadministratie registreert dit zelf. In de praktijk komt het dus voor bij een gezin van 3 personen (of meer) waarvan minstens 1 persoon junior, senior of master is.

Niet Sportend Lid
Er bestaat ook nog de mogelijkheid om niet sportend lid te zijn. Dit is voornamelijk van belang voor personen die langer dan een half jaar niet in staat zijn om bij Pijnenburg te sporten door b.v. werk, zwangerschap e.d., en die toch nog lid willen blijven. Men blijft dan ook nog het clubblad “The Stretcher” ontvangen. De contributie is dan de helft van de normale recreanten contributie. Deze vorm van lidmaatschap kan goedkoper zijn dan afmelden en dan vervolgens weer aanmelden bij AV Pijnenburg, waarbij weer 15 euro inschrijfgeld dient te worden betaald. De status van “niet sportend lid” moet wel schriftelijk of via e-mail aangevraagd worden.
Studentenlidmaatschap | Deze vorm is bedoelt om leden die al lang lid zijn (minimaal 5 jaar) van AV Pijnenburg, die ook al jaren met competities hebben meegedaan, en die buiten de regio studeren aan HBO of Universiteit, te behouden voor AV Pijnenburg. Via deze vorm hoeft het jeugdlid geen contributie te betalen voor AV Pijnenburg, terwijl het lid deel kan nemen aan trainingen bij een andere vereniging. Daar dient dus wel contributie betaald te worden. Dit heeft als doel om dubbele contributie te voorkomen zodat het jeugdlid toch deel kan nemen als Pijnenburger bij Atletiekunie wedstrijden, en dus binding blijft houden met AV Pijnenburg. Deze status is te aan te vragen bij het bestuur van AV Pijnenburg en de Wedstrijd Activiteiten Commissie. De studentenstatus blijft gelden gedurende de studie.

Regeling Gratis Sporten
Het komt bij enige regelmaat voor dat:
A. er sporters bij AVP willen sporten, doch het ontbreekt hen aan middelen om de contributie te voldoen
B. er zijn sporters geblesseerd voor langere termijn, willen wel lid blijven, maar verzoeken om vrijstelling van contributie.

Het huidige contributiebeleid voorziet niet in deze situaties.

Regeling
Categorie A.
Vanuit de gemeente is er wel een bijdrage mogelijk voor jeugdsporters die het niet kunnen betalen, maar een dergelijke regeling is er niet voor volwassenen. Tot op heden gaat het om minimale aantallen (1-2 per jaar), die gratis willen komen sporten. Voordracht gaat vaak door de trainer of bemiddelaar uit een hulpverleningscircuit. Van belang is dat onafhankelijk vaststaat dat men inderdaad niet in staat is de contributie te voldoen. Mocht hier twijfel over bestaan dan dient dit aangetoond te worden. Dit zou niet door een trainer of bestuur moeten gebeuren maar door de vertrouwens-persoon. Deze kan vervolgens het bestuur adviseren. Teneinde de betrokkenheid te delen zou van de sporter wel een minimale jaarlijkse bijdrage ter hoogte van de Atletiekunie bijdrage gevraagd mogen worden, of vrijwilligerswerk t.b.v. AVP. Wil men dit niet dan is dit een negatieve indicatie en moet de aanvraag moeten worden afgewezen.

Categorie B.
In de huidige situatie dient men of het lidmaatschap door te betalen of het lidmaatschap te beëindigen. Indien we in deze situatie willen voorzien dan moeten we ons realiseren dat:
– Hoe is dit objectief te meten? Wat als men van de regeling gebruik maakt en vervolgens toch maar stopt bij AVP?
Dan heeft het AVP alleen maar geld gekost.
– Men denkt 6 maanden niet te kunnen sporten maar is na twee maanden weer aan het trainen, hoe bewaken we dit?
– Men gaat een wereldreis maken en wil de contributie stoppen?
– De extra bewaking/handelingen vanuit een ledenadministratie. Hiervoor zou een optie kunnen zijn dat men minder betaalt, maar wel een deel blijft betalen.
– Een aparte categorie zou kunnen zijn de groep van oudere leden, die bv al 20 jaar lid zijn, met de gezondheid kwakkelen, maar wel betrokken willen blijven. Vaak is dit ook een groep die gepensioneerd is en het dan vaak minder breed heeft.

Om hiervoor echter objectieve en hanteerbare criteria voor vast te leggen blijft een lastige zaak.
Beter is het dan het lidmaatschap te beeindigen en bv een donateurschap voor bv € 20 /jaar te introduceren.

Conclusies uit overleg Algemeen Bestuur dd. 1 december 2014:
Nodig is een objectieve en goed hanteerbare regeling met een minimale kans op fraude.

Voor de groep A mag dit echter niet opwegen tegen het maatschappelijk doel om deze mensen mee te laten sporten. Besloten wordt dit in te voeren conform bovengenoemde regels, met zonodig een beoordeling via de vertrouwenspersoon. Het Bestuur beslist uiteindelijk.

Voor de groep B wordt besloten dit vooralsnog niet in te voeren en te wachten op het flexibele lidmaatschap van de Atletiekunie.

Minimaal 15 jaar lid zijnde leden kunnen gebruik maken van een donatieregeling ad €25/jaar, waarvoor men de Stretcher ontvangt, uitnodigingen voor evenementen, ALV etc. Men behoudt het stemrecht, maar trainen is niet meer aan de orde.

15 december 2014/TK