REGLEMENT VOOR BENOEMING LID VAN VERDIENSTE VAN A.V. PIJNENBURG

1.      Doel

Benoeming tot Lid van Verdienste van AV Pijnenburg heeft als doel:

1.      het tonen van waardering voor aan AV Pijnenburg bewezen diensten van het lid ;

2.      het stimuleren van het lid tot voortzetting van zijn/haar activiteiten;

3.      aanmoediging voor nieuwe medewerkers.


2.      Voordracht

1.      Ieder lid van AV Pijnenburg kan een voorstel indienen tot voordracht voor benoeming van een AV            Pijnenburglid tot  Lid van Verdienste, niet zijnde zichzelf;

2.      Elk voorstel dient schriftelijk, gemotiveerd en zo volledig mogelijk te worden ingediend bij de drie vaste        leden van de Adviescommissie.


3.      Toetsing door Adviescommissie

De Adviescommissie toetst de voordracht aan de criteria en brengt gemotiveerd schriftelijk advies uit aan het Algemeen Bestuur; deze legt het voorstel voor aan de eerstkomende Algemene Ledenvergadering.

        De Adviescommissie wordt samengesteld uit:

  • 2 vaste leden die worden benoemd uit of namens het Algemeen Bestuur
  • 1 lid dat uit de Algemene Ledenvergadering wordt benoemd
  • 1 lid uit de commissie waarin betrokkene hoofdzakelijk actief is (geweest)


4.      Toetsingscriteria

1.      kandidaat moet lid zijn van AV Pijnenburg;

2.      kandidaat moet zich langdurig en belangeloos voor AV Pijnenburg hebben ingezet;

3.      onder langdurig wordt verstaan gedurende minstens 5 jaren;

4.      in bijzondere gevallen, ter beoordeling van de Adviescommissie, kan van deze tijdsperiode worden

         afgeweken;

5.      kandidaat moet zich steeds positief hebben opgesteld ten aanzien van AV Pijnenburg.


5.     Toekenning

Het besluit tot toekenning wordt genomen door een meerderheid van stemmen van de eerste Algemene Ledenvergadering na de datum van voordracht, waarbij een voorbereidingstijd van één maand in acht moet worden genomen.

 

6.      Uitreiking

Uitreiking is voorbehouden aan de voorzitter van AV Pijnenburg of diens plaatsvervanger. Behalve de onderscheiding (speld, medaille o.i.d.) wordt een oorkonde uitgereikt waarop de verdiensten staan beschreven.

 

Aldus vastgesteld te Soest, 24 april 2002

 

 

 


De sluitingsdatum inleveren kopij voor "STRETCHER" is:

----
22 januari 2017
----
Wacht niet tot de laatste dag!!

Redactie / Ria Konter en Verna Meeuwissen

Een bericht en/of foto's (ongecomprimeerd) voor de website kan men sturen naar dit emailadres.
(Artikelen in font Verdana - de kop 11pt bold - de tekst 10 pt.)

Agenda A.V.Pijnenburg

za 04 mrt 2017, - 08:00- 13:00
Clubkampioenschappen Cross 2017
zo 08 okt 2017, - 08:00- 17:00
18e Pijnenburg Bosmarathon

Baas Running Team 150

TwitterFacebook

AVP erkend leerbedrijf voor
Calibris-120
Klik op logo voor meer INFO


Wat is er op Twitter

by acls us