REGLEMENT VOOR BENOEMING LID VAN VERDIENSTE VAN A.V. PIJNENBURG

1.      Doel

Benoeming tot Lid van Verdienste van AV Pijnenburg heeft als doel:

1.      het tonen van waardering voor aan AV Pijnenburg bewezen diensten van het lid ;

2.      het stimuleren van het lid tot voortzetting van zijn/haar activiteiten;

3.      aanmoediging voor nieuwe medewerkers.


2.      Voordracht

1.      Ieder lid van AV Pijnenburg kan een voorstel indienen tot voordracht voor benoeming van een AV            Pijnenburglid tot  Lid van Verdienste, niet zijnde zichzelf;

2.      Elk voorstel dient schriftelijk, gemotiveerd en zo volledig mogelijk te worden ingediend bij de drie vaste        leden van de Adviescommissie.


3.      Toetsing door Adviescommissie

De Adviescommissie toetst de voordracht aan de criteria en brengt gemotiveerd schriftelijk advies uit aan het Algemeen Bestuur; deze legt het voorstel voor aan de eerstkomende Algemene Ledenvergadering.

        De Adviescommissie wordt samengesteld uit:

  • 2 vaste leden die worden benoemd uit of namens het Algemeen Bestuur
  • 1 lid dat uit de Algemene Ledenvergadering wordt benoemd
  • 1 lid uit de commissie waarin betrokkene hoofdzakelijk actief is (geweest)


4.      Toetsingscriteria

1.      kandidaat moet lid zijn van AV Pijnenburg;

2.      kandidaat moet zich langdurig en belangeloos voor AV Pijnenburg hebben ingezet;

3.      onder langdurig wordt verstaan gedurende minstens 5 jaren;

4.      in bijzondere gevallen, ter beoordeling van de Adviescommissie, kan van deze tijdsperiode worden

         afgeweken;

5.      kandidaat moet zich steeds positief hebben opgesteld ten aanzien van AV Pijnenburg.


5.     Toekenning

Het besluit tot toekenning wordt genomen door een meerderheid van stemmen van de eerste Algemene Ledenvergadering na de datum van voordracht, waarbij een voorbereidingstijd van één maand in acht moet worden genomen.

 

6.      Uitreiking

Uitreiking is voorbehouden aan de voorzitter van AV Pijnenburg of diens plaatsvervanger. Behalve de onderscheiding (speld, medaille o.i.d.) wordt een oorkonde uitgereikt waarop de verdiensten staan beschreven.

 

Aldus vastgesteld te Soest, 24 april 2002

 

 

 

Agenda A.V.Pijnenburg

wo 24 aug 2016, - 19:00- 21:00
41e Gildeloop
za 01 okt 2016, - 10:30- 16:30
Clubkampioenschappen Baan
zo 09 okt 2016, - 08:00- 17:00
17e Pijnenburg Bosmarathon
za 31 dec 2016, - 09:00-
36ste Sylvestercross Soest
Amsterdam 2016
"Europian Athletics
Championships"
EK Amsterdam2016 Logo Small

Baas Running Team 150

TwitterFacebook
GooiEemalnd A5 flyer site 150px
klik op het plaatje voor info

klik hier voor een grote afbeelding

AVP erkend leerbedrijf voor
Calibris-120
Klik op logo voor meer INFO


Wat is er op Twitter

by acls us